Regulaminy zawodów Pucharu Centralnej Europy Modeli Wodnosmolotów

Jako, że wielkimi krokami zbliża się sezon zawodów wodnosamolotów (pierwsze zawody już od 15 czerwca), publikujemy aktualne regulaminy według których rozgrywane są poszczególne konkurencje.

Rozgrywamy cztery konkurencje:

Poniżej poszczególne regulaminy:

 

REGULAMIN WYŚCIGU MODELI WODNOSAMOLOTÓW

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Uczestnicy przystępują do rywalizacji na własne ryzyko i odpowiedzialność
 2. Właściciel modelu odpowiada za swój model i używany sprzęt w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Właściciel ponosi wyłączną odpowiedzialność za ewentualne skutki zdarzeń wyrządzonych przez pilotowane urządzenie lub używany sprzęt.
 3. Uczestnik zobowiązuje się do respektowania regulaminów i wszelkich zabezpieczeń.
 4. Sędzia Główny w porozumieniu z organizatorem może zwiększyć liczbę zawodników powyżej ogłoszonego limitu
 5. Dopuszcza się start zawodnika, który nie ukończył 18 lat pod warunkiem złożenia przez prawnego opiekuna, niezbędnych do uczestnictwa oświadczeń i dokumentów
 6. O sposobie doboru zawodników do wyścigów kwalifikacyjnych zdecyduje Sędzia Główny po uzyskaniu informacji o rodzaju sterowania oraz częstotliwości urządzeń sterujących. Dopuszcza się metodę losowania.
 7. Pilot musi posiadać pełną kontrolę pilotażu nad modelem
 8. Urządzenie do sterowania musi być bezpieczne dla otoczenia
 9. Za zabezpieczenie urządzeń sterujących w modelu odpowiada zawodnik
 10. Linia brzegowa akwenu, pomostów stałych i wyznaczonych bojami pasów bezpieczeństwa stanowią nieprzekraczalną granicę strefy lotów i bezpieczeństwa. Przekroczenie wyznaczonych stref powoduje naliczenie punktów karnych, a w szczególnych przypadkach na skutek decyzji sędziego głównego natychmiastową dyskwalifikację.

 

I. Warunki ogólne

 1. Wyścig odbywa się w dwóch kategoriach: kategoria A – modele o masie do 2,5 kg; kategoria B – modele o masie 2,5 kg i więcej
 2. Masa modelu określana jest przed startem do pierwszej kolejki lotów. Masa startowa modelu (z paliwem i/lub akumulatorami zasilającymi) nie może być większa niz 2500g dla kat.A i mniejsza niż 2500g dla kat.B. Na polecenie Sędziego Głównego może zostać przeprowadzona kontrola masy modelu w dowolnym czasie konkursu (przed lub po locie).
 3. Modele mogą być wyposażone w napęd spalinowy lub elektryczny, bez ograniczenia pojemności silnika i napięcia pakietów zasilających.
 4. Model zgłoszony do wyścigu musi poprawnie pływać i mieć możliwości startu i lądowania na wodzie.
 5. Modele zgłoszone do wyścigu muszą być sterowne, a pilot panować nad modelem.
 6. W przypadku stwierdzenia, że model jest niesterowny (trudny do opanowania) lub pilot nie panuje nad modelem, sędzia główny może wykluczyć, z wyścigu zawodnika lub model którym aktualnie startuje, podejmując decyzję w porozumieniu z sędzią stanowiskowym i organizatorem.
 7. W przypadku uszkodzenia, lub rozbicia modelu zawodnik może kontynuować lot modelem rezerwowym odpowiednim do danej kategorii, którym musi ukończyć bieg. Nie dopuszcza się powtórnego użycia modelu uszkodzonego (pierwszego).
 8. Startujące modele muszą być zgłoszone przed wyścigiem i muszą posiadać certyfikat wagowy.
 9. Każdemu zawodnikowi przysługuje prawo do korzystania z pomocnika/mechanika. Dla zawodników posiadających udokumentowane lub widoczne trudności z samodzielnym poruszaniem przysługuje dodatkowy pomocnik
 10. Zawodnicy mogą startować we wszystkich kategoriach.

 

II. Warunki bezpieczeństwa

 1. Zawodnicy muszą panować nad modelem i latać tak by nie stwarzać zagrożenia dla widzów i innych uczestników wyścigu.
 2. Na początku wyścigu sędzia główny określa linie bezpieczeństwa, której nie wolno przekraczać pod żadnym pozorem.
 3. Przekroczenie linii bezpieczeństwa lub innych warunków bezpieczeństwa będzie wiązało się z ostrzeżeniem i naliczeniem punktów karnych.
 4. Trzecie ostrzeżenie jest równoznaczne z wykluczeniem zawodnika z danego biegu.
 5. Wykluczony zawodnik musi natychmiast wylądować.
 6. W czasie wyścigu nikt nie może przebywać w strefie lotów. Modele uszkodzone będą ściągane z wody przez ekipy pomocnicze w przerwach pomiędzy poszczególnymi biegami. Dopuszcza się wyłowienie modelu sprzętem bezzałogowym lub innym technicznym obsługiwanym z bezpiecznej strefy.

 

III. Trasa wyścigu

 1. Trasę wyścigu wyznaczają 2 (wyścig po trasie prostej), trzy pylony (wyścig po trasie trójkąta) lub większej ilości w przypadku możliwości zorganizowania trasy bardziej skomplikowanej.
 2. Pylony skrajne muszą mieć wysokości min. 8 m i powinny być zakończone znacznikiem ułatwiającym określenie ich wysokości.
 3. Trasę wyścigu każdorazowo ustala sędzia główny, biorąc pod uwagę warunki bezpieczeństwa i pogodowe.
 4. Trasa wyścigu nie może być zmieniana podczas rozgrywania poszczególnych kolejek zawodów.
 5. Jeżeli warunki pogodowe lub bezpieczeństwa wymuszą zmianę trasy, musi być ona wykonana po odbyciu pełnej kolejki lotów w danej kategorii, lub kolejka ta będzie anulowana.
 6. Nowa trasa powinna być wyznaczona w ten sposób by jej długość była zbliżona do długości i kształtu trasy pierwotnej.

 

IV. Przebieg wyścigu

 1. Wyścig odbywa się po trasie wyznaczonej pylonami i składa się z trzech kolejek biegów kwalifikacyjnych i biegu finałowego..
 2. Obowiązuje runda lewo zakrętowa.
 3. Biegi kwalifikacyjne trwają 12 lub 15 minut, a bieg finałowy 20 minut. O czasie biegu kwalifikacyjnego zdecyduje organizator.
 4. W biegach kwalifikacyjnych i finałowych może brać udział maksymalnie 6 zawodników.
 5. Zawodnicy będą podzieleni na 6 osobowe grupy startowe. Skład grup przedstawia sędzia główny na odprawie przedstartowej, a gdyby nastąpiły zmiany w grupach podczas wyścigu zmiany te muszą być podane minimum 30 minut przed startem pierwszej grupy następnej kolejki lotów.
 6. Skład i ilość grup startowych może się zmienić w kolejnych kolejkach startowych.
 7. Strat modelu następuje po komendzie START podawanej przez sędziego głównego lub startera ścieżki dźwiękowej.
 8. Start modelu musi nastąpić z wody.
 9. W przypadku bardzo złych warunków pogodowych, sędzia główny może dopuścić warunkowo start modelu z ręki. Wiązać się to będzie z naliczeniem punktów karnych.
 10. Do czasu podania komendy start modele muszą znajdować się na wyznaczonych stanowiskach startowych. Modele nie mogą znajdować się w przestrzeni pola wzlotów.
 11. Przedwczesne rozpędzanie modelu jest uznawane jako falstart i będą naliczane punkty karne.
 12. Koniec wyścigu komunikuje sędzia główny komendą KONIEC lub informacją podaną przez stopera ścieżki dźwiękowy.
 13. Po komendzie KONIEC modele należy maksymalnie szybko posadzić na wodzie i opuścić strefę wyścigu.
 14. Lądowanie modelu powinno odbywać się równolegle do linii brzegowej.
 15. Podczas wyścigu sędzia główny lub inny sędzia wyznaczony do pilnowania czasu podaje czas do końca wyścigu z interwałem min. 2 min.

 

V. Punktacja

 1. Każdy z zawodników ma przydzielonego sędziego stanowiskowego.
 2. Punkty przyznaje się za poprawne minięcie tyczki wyznaczającej trasę i międzylądowanie.
 3. Poprawne minięcie tyczki oznacza przelot modelu za tyczką wyznaczająca trasę poniżej znacznika jej końca.
 4. Wysokość przelotu (poprawność minięcia tyczki) ocenia sędzia stanowiskowy potwierdzając ten fakt zawodnikowi na jego żądanie.
 5. Przelot powyżej znacznika końca tyczki oznacza jej niezaliczenie.
 6. Pułap lotu pomiędzy tyczkami jest dowolny i nie wpływa na punktację.
 7. Zawodnik, ze względów bezpieczeństwa nie może powtórnie okrążać miniętej tyczki. Powtórne okrążenie tyczki będzie karane ostrzeżeniem i naliczeniem punktów karnych.
 8. Międzylądowanie punktowane musi być zgłoszone sędziemu stanowiskowemu a w przypadku niepowodzenia nie może być powtarzane.
 9. Międzylądowanie punktowane jest zaliczane po spełnieniu warunków
  • model musi dobić do brzegu i być dotknięty przez pilota lub pomocnika.
  • ten sam model musi wykonać manewr startu i zaliczyć pierwszą tyczkę wyznaczającą trasę
 10. Naliczanie punktów rozpoczyna się od pierwszego minięcia pierwszej tyczki – pylonu (prawej skrajnej) wyznaczającej trasę wyścigu.
 11. Za każde poprawne minięcie pylonu zawodnik otrzymuje 20 punktów.
 12. Za międzylądowanie zawodnik otrzymuje 300 punktów.
 13. Zwycięzca biegu kwalifikacyjnego otrzymuje premię w wysokości 200 punktów.
 14. Każde ostrzeżenie, warunkowy start z ręki lub falstart oznacza naliczenie 100 punktów karnych.
 15. Złamanie tyczki wyznaczającej trasę oznacza naliczenie 100 punktów karnych. O naliczeniu zdecyduje sędzia główny.
 16. Doprowadzenie do kolizji z innym modelem oznacza naliczenie 500 punktów karnych. Sprawce kolizji wskazuje sędzia główny po konsultacji z sędziami liniowymi. W przypadku, gdy nie można jednoznacznie określić sprawcy punkty karne nie będą naliczane.
 17. Punkty karne będą odliczane od końcowego wyniku danego biegu.

 

VI. Wyłonienie zwycięzców biegów kwalifikacyjnych

 1. Każdy zawodnik ma prawo wziąć udział w trzech biegach kwalifikacyjnych w grupach wyznaczonych przez sędziego głównego.
 2. Zwycięzca grupy zostaje zawodnik z największą ilością zdobytych punktów pomniejszonych o punkty karne.

 

VII. Wyłonienie uczestników biegów finałowych i zwycięzców wyścigów

 1. Do biegów finałowych kwalifikuje się po 6 zawodników z poszczególnych kategorii z największą sumą punktów dwóch najlepszych biegów kwalifikacyjnych powiększonych o premię za zwycięstwo w danym biegu.
 2. Zwycięzcą wyścigu zostaje zwycięzca biegu finałowego
 3. W przypadku, gdy liczba zgłoszonych zawodników w danej kategorii jest mniejsza lub równa 6 nie przeprowadza się biegu finałowego, a zwycięzcą wyścigu zostaje zawodnik z największą sumą punktów dwóch najlepszych biegów kwalifikacyjnych.
 4. W przypadku niemożliwości rozegrania biegu finałowego zwycięzcą wyścigu w danej kategorii zostaje zawodnik z największą sumą punktów dwóch najlepszych biegów kwalifikacyjnych powiększona o premie za zwycięstwa w biegach kwalifikacyjnych.
 5. Bonus czasowy: Miejsce zajęte w kwalifikacjach zostaje uwzględnione w biegu finałowym w postaci bonusa czasowego Start w biegu finałowym odbywa się według schematu:
  Zawodnik, który uzyskał w ogólnej punktacji najlepszy wynik, w biegu finałowym startuje jako pierwszy na komendę start rozpoczynającą odliczanie czasu startowego.
  Każdy kolejny finalista startuje z opóźnieniem 10 sekund do swego poprzednika.

 

VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. O unieważnieniu lotu i możliwości powtórzenia decyduje Sędzia Główny
 2. Protesty rozpatruje Sędzia Główny po wpłaceniu wadium w wysokości 200zł
 3. O przeprowadzeniu dogrywek decyduje Sędzia Główny
 4. Sprawy nie uregulowane regulaminem rozstrzyga Sędzia Główny po uzgodnieniu z organizatorami.

UWAGA

Zaleca się posiadanie indywidualnego nadajnika do każdego modelu znajdującego się na starcie.

 

WSTĘGA NAREWKI im. Zbigniewa Krzywickiego

 

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Uczestnicy przystępują do rywalizacji na własne ryzyko i odpowiedzialność
 2. Właściciel modelu odpowiada za swój model i używany sprzęt w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Właściciel ponosi wyłączną odpowiedzialność za ewentualne skutki zdarzeń wyrządzonych przez pilotowane urządzenie lub używany sprzęt.
 3. Uczestnik zobowiązuje się do respektowania regulaminów i wszelkich zabezpieczeń.
 4. Sędzia Główny w porozumieniu z organizatorem może zwiększyć liczbę zawodników    powyżej ogłoszonego limitu
 5. Dopuszcza się start zawodnika, który nie ukończył 18 lat pod warunkiem złożenia przez prawnego opiekuna, niezbędnych do uczestnictwa oświadczeń i dokumentów
 6. Zawodnik może korzystać z pomocy jednego mechanika
 7. Dla zawodników posiadających udokumentowane lub widoczne trudności z samodzielnym poruszaniem przysługuje dodatkowy pomocnik
 8. O sposobie doboru zawodników do grup startowych zdecyduje Sędzia Główny po uzyskaniu informacji o rodzaju sterowania oraz częstotliwości urządzeń sterujących. Dopuszcza się metodę losowania.
 9. Pilot musi posiadać pełną kontrolę pilotażu nad modelem.Urządzenie do sterowania musi być bezpieczne dla otoczenia
 10. Za zabezpieczenie urządzeń sterujących w modelu odpowiada zawodnik
 11. Pozytywna próba pływalności modelu decyduje o dopuszczeniu do rozgrywek (10min.)
 12. Linia brzegowa akwenu, pomostów stałych i wyznaczonych bojami pasów bezpieczeństwa stanowią nieprzekraczalną granicę strefy lotów i bezpieczeństwa. Przekroczenie wyznaczonych stref powoduje naliczenie punktów karnych (-100pkt/ każdorazowe przekroczenie) a w szczególnych przypadkach na skutek decyzji sędziego głównego natychmiastową dyskwalifikację.

Odstępstwo od zasady w pkt. 12 musi być elementem przygotowanej prezentacji, zgłoszonej przed startem organizatorowi i za jego zgodą.

 

ZASADY

Klasyfikację przeprowadza się w jednej kategorii bez podziałów na wagę, rodzaj napędu czy typ urządzenia latającego. Komisja oceniająca wykonanie lotu punktowanego weźmie pod uwagę charakterystyki lotu wynikające z typu i rodzaju konstrukcji.  Punktacja zostanie ustalona na odprawie sędziów w zależności od zgłoszeń np. śmigłowiec, samolot, robot, sterowiec,..etc.

Lot, w swojej charakterystyce powinien być wykonany w maksymalnym zbliżeniu do lotu oryginału.

 

Loty konkursowe

 1. Zawodnicy biorący udział w konkursie, kolejność zgłaszania do oceny ustalają pomiędzy sobą w porozumieniu z komisją sędziowską.
 2. Podczas rozgrywania konkurencji modele nie biorące udziału w locie punktowanym nie mogą przeszkadzać zawodnikowi wykonującemu lot punktowany.
 3. Czas przygotowawczy max. 5min.
 4. Nieaktywni uczestnicy konkursu posiadający bezkolizyjny sprzęt sterujący, mogą wykonywać loty poza strefą wyznaczoną do przeprowadzenia konkursu z zastrzeżeniem zachowania stref bezpieczeństwa.
 5. Loty odbywają się:
  a) w przestrzeni nad akwenem
  b) przekroczenie linii bezpieczeństwa skutkuje zawodnikowi odjęciem -100pkt.
 6. Zgłoszenie rozpoczęcia lotu przez pomocnika wyznacza rozpoczęcie i zakończenie punktowanego okrążenia.
 7. Oceniane będą:
  a) start – dopłynięcie na ścieżkę startową, rozbieg, wejście na redan, oderwanie, wznoszenie
  b)budowa kręgu – czterozakrętowy, kierunek dowolny
  c) lądowanie – oceniana jest dokładność i styl wodowania, styl podejścia (np. kaczki radykalnie obniżają noty). W przypadku uszkodzenia modelu w czasie lądowania zawodnik otrzymuje 0 pt.
  d) zgłoszone figury (max 2) oraz operacje dodatkowe
 8. Próba: o możliwości lotów próbnych zdecyduje Sędzia Główny na podstawie opinii uczestników i sędziów.
 9. Zawodnik, którego model został strącony nie z jego winy podczas lotu punktowanego otrzymuje +100 pkt.
 10. Zawodnik może zgłosić dwa modele. Ocenie podlega lot wykonany jednym wybranym modelem.

 

Ocena końcowa

 1. O ilości kolejek zaliczanych do punktacji zdecyduje Sędzia Główny w porozumieniu z organizatorami.
 2. Dokonuje się klasyfikacji na podstawie punktów uzyskanych w lotach punktowanych.
 3. W przypadku uzyskania identycznej punktacji Sędzia Główny zarządzi dogrywkę lub losowanie.

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. O unieważnieniu lotu i możliwości powtórzenia decyduje Sędzia Główny
 2. Protesty rozpatruje Sędzia Główny po wpłaceniu wadium w wysokości 200 zł
 3. O przeprowadzeniu dogrywek decyduje Sędzia Główny
 4. Sędzia Główny w porozumieniu z organizatorami może zmienić zasady rozgrywania konkurs ogłaszając ten fakt przed jego rozpoczęciem.
 5. Sprawy nie uregulowane regulaminem rozstrzyga Sędzia Główny po uzgodnieniu z organizatorami.

 

Uwagi i pytania kierować: Arnold Maculewicz tel. 500 064 361

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

*

Ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. more information

Ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Zamknij